homePolityka prywatności
WARUNKI WSPÓŁPRACY
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu (Sklepu) DEKO EKO, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Sprzedających.
  2. Administrator pośredniczy w transakcjach pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi za pośrednictwem Serwisu. W tym celu Administrator udostępnia Sprzedającym powierzchnię na serwerze oraz funkcjonalności tego Serwisu.
  3. Administrator prowadzi Sklep skoncentrowany przede wszystkim na produktach recyklingowych i upcyklingowych tworzonych z materiałów z odzysku, produktach wytworzonych za pomocą ekologicznych metod produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego, produktach z materiałów ekologicznych (np. bawełna ekologiczna), oraz produktach z materiałów łatwo poddających się recyklingowi (np. tektura), czy biodegradowalnych. W szczególnych przypadkach po indywidualnej akceptacji przez Administratora dopuszczamy również wybrane produkty przeznaczone na cele charytatywne. Asortyment zakłada najszerszą ofertę marek upcyklingowych i ekologicznych obecnych na rynku polskim, a ponadto ofertę marek upcyklingowych i ekologicznych z całego świata.
  4. Każdy Sprzedający przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia.
 2. Definicje
  1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  2. Administrator – DEKO EKO B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (30-332) przy ul. Józefitów 7/4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000810069, stanowiącą oddział firmy DEKO EKO B.V. Besloten Vennootschap z siedzibą w Holandii przy Johan Huizingalaan 763a, 1066VH Amsterdam reprezentowaną przez: Agatę Frankiewicz – Dyrektor (Członka Zarządu),
  3. Serwis (Sklep) – serwis internetowy DEKO EKO działający pod adresem URL www.dekoeko.com, który świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na zamieszczaniu i utrzymaniu ofert Sprzedających w Serwisie oraz obsłudze transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
  4. Produkt – rzecz lub usługa, która może być przedmiotem transakcji zgodnie z Regulaminem.
  5. Karta Produktu – strona utrzymywana w Serwisie prezentująca szczegółowo dany Produkt i informacje o Sprzedającym
  6. Oferta Sprzedającego – wszystkie Produkty zamieszczone przez Sprzedającego w Serwisie, ich opisy, właściwości, informacje dotyczące kosztów wysyłki i czasu realizacji zamówienia.
  7. Sprzedający - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w Serwisie ofertę Produktów do których przysługuje jej ogół praw autorskich i wystawiająca je na sprzedaż. Sprzedającym jest także Administrator w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.
  8. Kupujący – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kupujący podejmują działania zmierzające do nabycia lub kupujący Produkty za pośrednictwem Serwisu.
  9. Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Konto Sprzedającego (Konto) – usługa elektroniczna polegająca na utrzymaniu na rzecz Sprzedającego wydzielonego miejsca w Serwisie i gromadzeniu tam danych dotyczących Oferty sprzedającego, danych niezbędnych do realizacji zamówienia, przeprowadzanych przez Sprzedającego transakcji, statusu poszczególnych transakcji.
  11. Cena Produktu – cena brutto za Produkt oferowany w Serwisie widoczna w Karcie Produktu i akceptowana podczas składania zamówienia.
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin dla Sprzedających.
 3. Warunki uczestnictwa w Serwisie
  1. Administrator, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, udostępnia Sprzedającemu miejsce w prowadzonym przez siebie Serwisie, gdzie Sprzedający oferuje własną ofertę Produktów i wystawia ją na sprzedaż Kupującym.
  2. Wszystkie oferowane w Serwisie Produkty muszą stanowić wyłączną własność Sprzedających, nie posiadać wad fizycznych i prawnych, nie być obciążone prawami osób trzecich.
  3. Administrator może zamieszczać w Serwisie oferowane do sprzedaży własne Produkty pod własną marką.
  4. Sprzedający wybierając zakładkę DOŁĄCZ DO NAS podaje swoje imię, nazwisko (oznaczenie firmy) oraz adres e-mail. W celu selekcji ofert Sprzedający powinien również przedłożyć krótki opis swojej działalności uwzględniający Faktor Dekoeko oraz przesłać drogą mailową / za pośrednictwem formularza kontaktowego kilka przykładowych zdjęć swojej twórczości. Po prawidłowej weryfikacji złożonej oferty Sprzedający otrzyma uprawnienia do zarządzania swoim kontem lub zostanie poinformowany o założeniu konta przez Administratora. Aby dokonać pełnej rejestracji w Serwisie i rozpocząć sprzedaż produktów Sprzedający powinien wypełnić formularz zawierający także adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL/NIP, dane organu rejestrowego i numer w rejestrze, dane o kapitale zakładowym (jeśli dotyczy), dane korespondencyjne w zakładce USTAWIENIA / DANE FIRMY. Uzupełnienie wyżej wymienionych danych jest konieczne do rozpoczęcia sprzedaży w Serwisie oraz rozliczenia się za transakcje dokonane za pośrednictwem Serwisu. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego, że umieszczone w nim dane są aktualne i prawdziwe. Administrator uprawniony jest do weryfikacji danych Sprzedającego.
  5. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Sprzedający powinien niezwłocznie zaktualizować je.
 4. Zamieszczanie ofert w Serwisie
  1. Administrator jako operator Serwisu, umożliwia Sprzedającym zawieranie umów sprzedaży Produktów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w Serwisie. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi oraz nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu.
  2. Zamieszczanie ofert sprzedaży w Serwisie, może odbywać się bezpośrednio przez Administratora lub samodzielnie przez Sprzedającego.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania w Serwisie Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, jak również Produktów, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
  4. Sprzedający wyraża zgodę Administratorowi na wykorzystanie otrzymywanych przez niego treści (m.in. zdjęć, grafik, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych Serwisu, w tym ich publikację na stronie Serwisu jak również w innych miejscach (m.in. internet, prasa, telewizja) w tym po usunięciu Konta jeśli dotyczą materiałów, które zostały dodane do serwisu w trakcie współpracy ze Sprzedającym.
  5. Aby rozpocząć sprzedaż w serwisie Sprzedający powinien wgrać przez stworzone w tym celu Konto Sprzedającego komplet elementów, w tym:
   1. logotyp oraz opis marki w zakładce PROFIL TWÓRCY
   2. zdjęcia Produktów w dobrej jakości (minimalna szer 600 px, format: jpg) wraz z opisem każdego Produktu w zakładce PRODUKTY;
   3. czas realizacji zamówienia (liczony od momentu otrzymania od Administratora informacji o zaksięgowaniu opłaty do wysyłki Produktu);
   4. sposoby i koszty wysyłki w zakładce FORMY DOSTAWY;
   5. dane Sprzedającego lub dane prowadzonej działalności, dane do kontaktu, oraz numer konta bankowego w zakładce DANE FIRMY.
  6. Aby określić/zaktualizować ofertę swoich Produktów w Serwisie, Sprzedający powinien wypełnić Kartę Produktu (za pomocą swojego Konta Sprzedającego w zakładce „Dodaj nowy produkt”). Tworząc Opis Produktu Sprzedający powinien zamieścić przynajmniej jedno zdjęcie Produktu, nazwę Produktu, wymiary, użyte materiały (surowce), wersje, kolory, metody pielęgnacji, inne cechy (o ile mają zastosowanie do danego Produktu) oraz wskazać i opisać tzw. Faktor Dekoeko.
  7. Sprzedający tworząc Kartę Produktu w Serwisie, powinien określić jego cenę brutto zawierającą należną Administratorowi marżę, czas realizacji zamówienia (rozumiany jako czas potrzebny do zrealizowania wysyłki Produktu liczony od momentu zaksięgowania wpłaty za Produkt na koncie Administratora).
  8. Od momentu otrzymania informacji o potwierdzeniu wpłaty przez Kupującego, Sprzedający ma 1 dzień roboczy na wysłanie Produktu do Kupującego za pośrednictwem kuriera i 2 dni robocze na wysłanie Produktu do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 9 Regulaminu, chyba że specyfika produkcji umieszczanych w serwisie produktów wymaga dłuższego czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek umieszczenia w karcie produktu stosownego i wiążącego terminu realizacji zamówienia. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za określony w karcie produktu termin realizacji. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia po upływie terminu realizacji zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty marży należnej Administratorowi, chyba że Produkt wysłał w terminie lub dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 22.
  9. Terminy, o których mowa w ust. 8 obowiązują w przypadku otrzymania informacji o zamówieniu do godziny 14 –tej. W przeciwnym wypadku, termin realizacji zamówienia może zostać odpowiednio wydłużony o jeden dzień roboczy.
  10. Opisy, w tym zdjęcia i nazwy Produktów nie mogą zawierać żadnych treści naruszających przepisy prawa i dobre obyczaje lub inne dobra prawem chronione. Poprzez wystawienie Produktu Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Produktem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich (w tym praw autorskich).
  11. Opis Produktu nie może zawierać reklam, materiałów promocyjnych, informacji i adresów internetowych dotyczących produktów lub usług Sprzedającego nie prezentowanych w Serwisie oraz produktów lub usług innych podmiotów oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy. W przypadku złamania zakazu Administrator uprawniony jest do naliczenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 15 % wartości pełnej Oferty Sprzedającego, obowiązującej w dniu naruszenia zakazu za każde naruszenie.
  12. Sprzedającym nie wolno rozsyłać reklam, korzystając z adresów zdobytych w ramach wzajemnej komunikacji lub wymiany handlowej, chyba że ich odbiorca oficjalnie wyraził na to zgodę. W przypadku złamania zakazu Administrator uprawniony jest do naliczenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 25 % wartości Oferty Sprzedającego obowiązującej w dniu naruszenia zakazu za każde naruszenie.
  13. Karta Produktu powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd Kupujących, w szczególności co do właściwości Produktu, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Karta Produktu powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Karcie Produktu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
  14. Sprzedający jest związany treścią zawartą w Karcie Produktu, w tym ceną wobec Kupującego od czasu złożenia przez niego zamówienia lub umieszczenia Produktu w koszyku zakupów.
  15. Dostarczenie Administratorowi Opisu Produktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Konta Sprzedającego uznane będzie za złożenie Administratorowi zlecenia do zamieszczenia i utrzymania oferty Produktu w Serwisie.
  16. W momencie gdy Sprzedający uzyska uprawnienia do zarządzania Kontem, może samodzielnie uzupełnić swoje Konto niezbędnymi informacjami (patrz§. 4 ust 6 i 7), a następnie nim zarządzać, dodawać Produkty wg Opisu Produktu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  17. Użytkownicy, którzy mają możliwość pełnego zarządzania Kontem Sprzedającego powinni na swoim Koncie samodzielnie dodawać zdjęcia Produktów, tworzyć ich opisy, ustalać ceny oraz dokonywać aktualizacji statusu zamówienia.
  18. Samodzielne zamieszczenie oferty w Serwisie przez Sprzedającego uznane będzie za złożenie Administratorowi zlecenia do utrzymania oferty Produktu w Serwisie.
  19. Niepodanie wszystkich elementów może skutkować nie zamieszczeniem oferty w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Sprzedającego Produktów bez podania przyczyny.
  20. Administrator ma możliwość moderacji opisów Produktów, opisu marki jeżeli uzna to za konieczne. O wprowadzonych zmianach Sprzedający zostanie poinformowany droga elektroniczną na wskazany przez Sprzedającego aktualny adres e-mail. Powyższe pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Sprzedającego za wprowadzone do Serwisu treści.
  21. Sprzedający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub zdezaktualizowanych.
  22. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego zamieszczenia informacji w Panelu Zarządzania swoim kontem o urlopie lub innej nieobecności powodującej przerwę w obsłudze wysyłek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
  23. Administrator zastrzega sobie prawo do selekcji Produktów zamieszczanych w Serwisie.
  24. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego aktualizowania statusów na Koncie Sprzedającego o zmianach dotyczących własnej oferty zamieszczonej w Serwisie, w tym o zmianach dotyczących stanów magazynowych, dodaniu nowych Produktów, o wyczerpaniu nakładu Produktu, zmianach cech Produktów lub ich wartości bazowych, zmianach danych Sprzedającego, zmianie numeru bankowego, zmianie statusu zamówienia itp. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować zablokowaniem oferty Sprzedającego lub jej części w Serwisie.
  25. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w Serwisie wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z Kupującym i dokonania transakcji poza Serwisem. Opis Produktu ani tytuł prezentacji Produktu nie mogą zawierać adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numerów komunikatorów itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby bezpośrednią komunikację pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, do czasu woli związania się umową sprzedaży przez Kupującego inaczej niż za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli zamówienie zostanie zainicjowane w ramach portalu Dekoeko.com, jednak jego realizacja odbędzie się z pominięciem serwisu, Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia się z marży za pośrednictwo z Dekoeko.com na takich warunkach finansowych jakie są ustalone z danym Sprzedającym oraz zapłaci karę umowną określoną w punkcie 29.
  26. Administrator jako operator Serwisu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Komunikatora wewnętrznego, umożliwiającego bezpośredni kontakt Kupujących ze Sprzedającymi, poprzez link kontaktowy „Skontaktuj się z Twórcą” lub „Zapytaj Producenta”. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach kierowanych do Kupującego za pośrednictwem Komunikatora wewnętrznego wszelkich informacji oraz danych kontaktowych, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu email, adresu innego sklepu w którym Kupujący może kupić ten Produkt z pominięciem serwisu Dekoeko.com, chyba że Kupujący złożył już zamówienie za pośrednictwem Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami i Kupującymi w ramach funkcjonalności Komunikator wewnętrzny lub prowadzenia takiej korespondencji w imieniu Sprzedającego samodzielnie.
  27. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się wyłącznie z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta. Zabrania się dołączania wszelkich materiałów promocyjnych, które miałyby na celu nakłanianie do dokonania transakcji z pominięciem Serwisu oraz zawierałyby adres innego niż Dekoeko.com sklepu internetowego, w którym Sprzedający również wystawia swoje Produkty.
  28. Z dbałości o jakość usług Sprzedający jest zobowiązany do zapakowania zamówionego towaru wg określonego przez DEKO EKO standardu tj. za pomocą dostarczonych przez Administratora materiałów firmowych (taśma i papier pakowy, naklejki, materiały promocyjne), o ile takie materiały zostaną mu dostarczone.
  29. W przypadku złamania przez Sprzedającego zakazów określonych w § 4 ust. 25 do 28, Administrator ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 75% wartości ostatniego zrealizowanego zamówienia, za każde złamanie zakazu, a także czasowo, nie dłużej niż 30 dni wstrzymać ofertę Sprzedającego w serwisie Dekoeko.com
  30. Sprzedający zwalnia Administratora od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Administratora z powodu naruszenia ich praw lub naruszenia obowiązków Sprzedającego, chyba że wine ponosi wyłącznie Administrator.
  31. Administrator jako operator Serwisu, umożliwia Sprzedającym korzystanie z innych poza sprzedażą funkcjonalności strony. Sprzedający poprzez Panel Zarządzania Kontem ma możliwość dodawania w zakładce BLOG: artykułów blogowych oraz instruktaży DIY „Zrób to sam” o ile przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe . Administrator ma prawo do redagowania przesyłanych do publikacji treści lub wstrzymania publikacji jeśli uzna to za stosowne.
 5. Przebieg transakcji
  1. Produkty oferowane na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.
  2. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie odpowiadać na wiadomości otrzymywane od Kupującego, chyba że przebywa na urlopie i umieścił taką informację w swoim panelu.
  3. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Serwisie jest przedpłata.
  4. Przedpłaty Kupujący dokonują przelewem, na konto bankowe Administratora nr 29 1950 0001 2006 8083 0382 0001, za pośrednictwem platformy transakcyjnej Przelewy 24 lub systemu PAYPAL.
  5. Płatności e-przelewem dostępne są dla następujących banków: Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KB24, InvestBank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC.
  6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Administrator zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów do Kupującego. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłania zamówionych Produktów w ciągu 1 dnia roboczego kurierem i 2 dni roboczych Pocztą Polską S.A. z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 i 9. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać podanego w karcie produktu terminu realizacji zamówienia. W przypadku niezachowania terminu wysyłki Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego lub niemożności zrealizowania zamówienia w całości lub części, Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż następnego dnia od zaistnienia przyczyny powiadomić o tym fakcie Kupującego oraz Administratora.
  7. Sprzedający składają zamówienie na kuriera telefonicznie lub za pośrednictwem Panelu Zarządzania Kontem. Koszty usługi kurierskiej za wysyłkę Produktu w zakresie do kwoty pokrytej przez Kupującego rozlicza DEKO EKO. Wszelkie dodatkowe koszty wysyłki, w szczególności te powstałe w wyniku niedoszacowania kosztów usługi kurierskiej przez Sprzedającego pokrywa Sprzedający. Sprzedający ma obowiązek zwrotu poniesionych przez DEKO EKO kosztów nadwyżki w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uregulowania.
  8. W przypadku niedotrzymania określonych w Karcie Produktu terminów wysyłki Sprzedający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 25% wartości Przesyłki, która została wysłana z opóźnieniem.. Ustalona kara umowna nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za opóźnienie w wysyłce Produktu na zasadach ogólnych.
  9. W przypadku, gdy dany Produkt nie jest aktualnie dostępny, ale Sprzedający może dorobić taki sam lub podobny Produkt na zamówienie – w Karcie Produktu w polu „ilość sztuk” należy wpisać cyfrę 0. Na stronie produktu pojawi się wtedy informacja, że Produkt jest „Sprzedany”. Kupujący będzie mógł w takiej sytuacji dopytać Sprzedającego o dostępność produktu poprzez przycisk „Zapytaj o dostępność” w karcie produktu.
  10. Sprzedający zobowiązany jest wysłać zakupione Produkty listem poleconym, paczką, przesyłką kurierską, lub umożliwić odbiór osobisty zgodnie z deklaracją Kupującego oraz zachować dowód nadania przesyłki na wypadek reklamacji.
  11. Po wysłaniu Produktu, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować status realizowanego zamówienia na swoim Koncie Sprzedającego. Zmiana statusu na ZREALIZOWANY generuje automatyczne powiadomienie wysyłane przez system do Kupującego informujące go o realizacji wysyłki. Brak zmiany statusu zamówienia w terminie będzie traktowany przez system rozliczeń jako opóźnienie w wysyłce towaru i może pociągnąć konsekwencje finansowe opisane w pkt 9. Ustęp 5.
 6. Zwroty
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy składając Sprzedającemu oświadczenie w terminie 14 dni, od daty otrzymania Produktu.
  2. Sprzedający zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do Produktów wysłanych do Konsumentowi formularz oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
  3. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego, który ma obowiązek jego odebrania. Sprzedający ma obowiązek jego odebrania.
  4. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić odbiór Produktu na swoim Koncie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki poprzez zmianę statusu zamówienia na „Zwrot i reklamacje”.
  5. Sprzedający zwraca Kupującemu wartość Produktu, a w przypadku gdy Sprzedający nie otrzymał jeszcze ceny sprzedaży od Administratora, na żądanie Sprzedającego zwrotu dokona Administrator.
  6. W przypadku zwrotu Produktu przez Kupującego, koszty wysyłki Produktu do Kupującego obciążają Sprzedającego, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący we własnym zakresie ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotnym odesłaniem Produktu do Sprzedającego.
  7. W rozliczeniu Administratora ze Sprzedającym potrącana zostanie kwota, która została mu naliczona za dany Produkt (zwrócony przez Kupującego).
  8. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający obowiązany jest zwrócić Kupującemu odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty za Produkt.
  9. Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w § 6 ust. 1 nie przysługujeKonsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Reklamacje
  1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, dostarczonego przez Sprzedającego, który posiada wady techniczne/fizyczne a także Produktu, na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Administrator może wystąpić w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna.
  3. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego.
  4. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić sposób rozpatrzenia reklamacji na swoim Koncie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku wyboru opcji naprawy Produktu, po odesłaniu naprawionego produktu do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę na swoim Koncie poprzez zmianę statusu na „Zwroty i reklamacje”.
  5. W przypadku rozpatrzonej zasadnej reklamacji Sprzedający nie otrzyma opłaty za dotyczące tego Produktu zamówienie oraz musi pokryć koszt wysyłki zwrotnej tego Produktu poniesiony przez Kupującego, a także należną Administratorowi prowizję.
  6. Jeżeli Administrator dokonał już przelewu opłat za zamówiony Produkt, a zostanie on poprawnie zareklamowany przez Kupującego, Sprzedający ma obowiązek zwrócić te opłaty Administratorowi wraz z kwotą stanowiącą koszt wysyłki zwrotnej tego Produktu poniesiony przez Kupującego oraz należną Administratorowi prowizję.
 8. Opłaty i prowizje
  1. Założenie i posiadanie Konta Sprzedającego, zamieszczenie ofert w Serwisie, dokonywanie w nich zmian jest bezpłatne.
  2. Administrator pobiera od Sprzedającego prowizję od sprzedaży Produktu, która jest ustalona indywidualnie z każdym Użytkownikiem.
  3. Pobrana prowizja, o której mowa w ust. 1 jest kwotą brutto.
  4. Ceny Produktów widoczne w Serwisie są ustalane przez Administratora na podstawie przekazanego mu przez Sprzedającego zestawienia cen będących kwotą jaką Sprzedający chce uzyskać z tytułu sprzedaży Produktu i sugerowanych cen detalicznych. Na podstawie nadesłanego przez Sprzedającego cennika strony ustalają prowizję od sprzedaży – stałą na cały asortyment produktów Sprzedającego.
  5. Koszty wysyłki Produktów nie są uwzględniane przy obliczaniu należnej Administratorowi prowizji.
  6. Prawo do prowizji Administrator nabywa z chwilą dokonania płatności za Produkt przez Kupującego lub z chwilą anulowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
  7. Prowizja jest pobierana przez Administratora z należnych Sprzedającemu opłat za Produkt, a w ich braku Sprzedający obowiązany jest do zapłaty opłaty.
 9. Rozliczenia
  1. Sprzedający ma wgląd do rozliczeń, z tytułu sprzedaży na swoim Koncie w zakładce ROZLICZENIA.
  2. Administrator, dokonuje wypłaty Sprzedającemu należnych opłat za sprzedany Produkt, oraz opłat za przesyłkę Produktu, raz w miesiącu, do 10 – go dnia każdego następnego miesiąca, po potrąceniu przysługującej mu prowizji od sprzedaży, wyliczonej na podstawie § 8 Regulaminu.
  3. Wypłata, o której mowa w ust. 2 może podlegać korekcie z tytułu zwrotu / reklamacji Produktów, za które Sprzedający otrzymał wynagrodzenie.
  4. Wypłata należnych Sprzedającemu środków, następuje na podany przez Sprzedającego w zakładce DANE FIRMY w swoim panelu zarządzania kontem rachunek bankowy.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Sprzedającemu środków za poszczególne zamówienia, do czasu pełnej realizacji zamówienia.
  6. Za pobrane w danym miesiącu prowizje, Administrator wystawia poszczególnym użytkownikom faktury VAT. Administrator oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP: 677-240-00-33 i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
  7. Sprzedający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
  8. Użytkownikom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia innego niż wynikające z niniejszego paragrafu.
 10. Poufność
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników naszego serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, DEKO EKO publikuje dokument POLITYKA PRYWATNOŚCI, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie w jakim dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Uzyskanie dostępu do Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego o zapoznaniu się z treścią dokumentu „Polityka Prywatności”, zamieszczonym na stronie Serwisu www.dekoeko.com w zakładce „Polityka Prywatności”.
   2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest DEKO EKO sp. z o.o. (dalej DEK OEKO) z siedzibą w Krakowie (30-018), al. J. Słowackiego 44/5. DEKO EKO przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Sprzedającego zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
   3. Sprzedający obowiązany jest do przetwarzania udostępnionych, w związku z współpracą z Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz ewentualnych reklamacji.
  2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
   1. Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. DEKO EKO zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.
   2. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu DEKO EKO, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
   3. W serwisie DEKO EKO znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu DEKO EKO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
  3. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
   1. W stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść „Polityki Prywatności”.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie jednolitej treści Regulaminu w Serwisie, czemu towarzyszyć będzie informacja mailowa wysłana do wszystkich Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
  2. Nieskorzystanie przez Sprzedającego z prawa rozwiązania umowy ( § 11 ust 3) oznacza akceptację postanowień nowego Regulaminu.
  3. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę z Administratorem (dotyczącą określonego Konta). Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie otrzymania przez Administratora oświadczenia drogą elektroniczną lub pisemnie, z tym zastrzeżeniem że Usunięcie Konta Sprzedającego na jego żądanie, nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez Sprzedającego ostatniej transakcji w Serwisie.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.
  5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
  6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu DEKO EKO, dostępnym na stronie www.dekoeko.com i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim zapisów, w szczególności w zakresie określonych w nim terminów i praw Kupujących.
  8. Założenie Konta przez Sprzedającego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.