Wyślij zapytanie

Zapisz się do newslettera

Regulamin dla Kupujących

 § 1 Postanowienia podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu (Sklepu) DEKO EKO, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora, Sprzedających i Kupujących. 
 2. Każdy Sprzedający z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu i oferowanych w nim Produktów zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 
 3. Administrator pośredniczy w transakcjach pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi za pośrednictwem Sklepu DEKO EKO. W tym celu Administrator umożliwia Sprzedającym zamieszczanie ofert sprzedaży Produktów w Sklepie. 
 4. Administrator sprzedaje ponadto własne Produkty za pośrednictwem Sklepu DEKO EKO. 
 5. Administrator prowadzi Sklep skoncentrowany przede wszystkim na Produktach recyklingowych tworzonych z materiałów z odzysku. Dopuszczamy również Produkty upcyklingowe, Produkty wytworzone za pomocą ekologicznych metod produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego, Produkty z materiałów ekologicznych (np. bawełna ekologiczna) oraz Produkty z materiałów łatwo poddających się recyklingowi (np. tektura). W szczególnych przypadkach po indywidualnej akceptacji przez Administratora dopuszczamy również wybrane Produkty przeznaczone na cele charytatywne. Asortyment zakłada najszerszą ofertę marek recyklingowych obecnych na rynku polskim a ponadto ofertę marek recyklingowych z całego świata.

  § 2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. AdministratorDEKO EKO spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 44 lok 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606526, posługującą się numerem NIP 6772400033i REGON 363938854; adres e-mail: agata@dekoeko.pl
 2. Serwis (Sklep) – sklep (serwis) internetowy DEKO EKO działający pod adresem URL www.dekoeko.pl, który świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na zamieszczaniu i utrzymaniu ofert Sprzedających w Serwisie oraz obsłudze transakcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Sklep prowadzony jest przez Administratora. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu dekoeko.pl jest Administrator, z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej dekoeko.pl. Wykonawcą strony internetowej Sklepu jest Hevi Agency (projekt funkcjonalny i graficzny) z siedzibą w Krakowie.
 3. Produkt – przedmiot wystawiony na sprzedaż w Sklepie.
 4. Karta Produktu – strona utrzymywana w Serwisie prezentująca szczegółowo dany Produkt.
 5. Sprzedający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w Serwisie ofertę Produktów do których przysługuje jej ogół praw autorskich i wystawiająca je na sprzedaż. Sprzedającym jest także Administrator w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.
 6. Oferta Sprzedającego – wszystkie Produkty zamieszczone przez Sprzedającego w Serwisie, ich opisy, właściwości, informacje dotyczące kosztów wysyłki i czasu realizacji zamówienia.
 7. Kupujący –  osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania..
 8. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownicy – osoby korzystające z Serwisu: zarówno Kupujący jak i Sprzedający.
 10. Konto Kupującego – usługa elektroniczna polegająca na utrzymaniu na rzecz Kupującego wydzielonego miejsca w Serwisie i gromadzeniu tam danych  na temat przeprowadzanych przez niego transakcji.
 11. Cena Produktu – cena brutto za Produkt oferowany w Serwisie widoczna w Karcie Produktu i akceptowana podczas składania zamówienia.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Transakcja sprzedaży Produktów oferowanych w Serwisie zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Jeżeli oferowane w Serwisie Produkty nie są wystawione przez Administratora, wówczas Administrator pośredniczy w transakcji, uczestnicząc w zamieszczeniu oferty w Serwisie, obsłudze zamówienia, obsłudze płatności i ewentualnych zwrotach lub reklamacjach.
 3. Najpóźniej w chwili wyświetlenia Produktu, Kupujący ma możliwość zapoznania się z danymi identyfikującymi, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany Sprzedający, adresie jego przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, a także z adresem, pod którym Kupujący może składać reklamacje,
 4. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora opłaty za Produkt, zamówienie jest przekazywane do realizacji Sprzedającemu.
 5. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu i składające się z Produktów więcej niż jednego Sprzedającego, zostanie rozdzielone pomiędzy odpowiednich Sprzedających. Kupujący ponosi koszty wysyłki Produktów zamówionych u poszczególnych Sprzedających.
 6. Ceny Produktów oferowanych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Podane przy Produktach ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zamieszczone są w Karcie każdego Produktu na stronie sklepu Dekoeko.com w rozwijalnej sekcji „WARUNKI TRANSAKCJI”.
 7. Dokonując transakcji w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego lub Administratora wiadomości dotyczących transakcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu na wskazany przez siebie adres e-mail.
 8. Kontakt z Administratorem lub Sprzedającym nie będącym Administratorem możliwy jest poprzez stronę KONTAKT https://dekoeko.pl/kontakt/ lub komunikator do którego link znajduje się w karcie produktu, a także na stronie profilu danego Sprzedającego pod nazwą „Skontaktuj się z twórcą”

§4 Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu www.dekoeko.pl po przejściu procedury zamówienia. W zamówieniu Kupujący dokonuje w szczególności wyboru zamawianych Produktów, oznaczenia adresu dostawy, wyboru formy płatności.
 2. Przed wysłaniem zamówienia do realizacji Kupujący ma możliwość ponownego sprawdzenia i modyfikacji zamówionych Produktów.
 3. Kupujący składa Sprzedającemu wiążącą ofertę nabycia Produktów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Serwisu www.dekoeko.pl, tj. na etapie zamówienia oznaczonym jako „wyślij zamówienie”.
 4. Umowa sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Administratora zamówienia Kupującego, co oznacza że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny u Sprzedającego. W przypadku niedostępności Produktów, wydłużonego czasu realizacji zamówienia lub wydłużonego czasu dostawy stosowna informacja znajduje się na stronie internetowej Serwisu w Karcie Produktu. Jednakże brak takiej informacji na stronie internetowej Serwisu, nie oznacza, że dany Produkt jest dostępny. W przypadku niedostępności Produktu przy opisie którego nie było stosownej informacji, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o niemożności realizacji zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności Produktów (wyczerpania), Administrator / Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.dekoeko.pl w Karcie Produktu („SPRZEDANY”); w przypadku jednakże, gdyby Administrator/Sprzedający zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Produktu po przyjęciu zamówienia Kupującego, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za Produkt, Administrator zwróci Kupującemu należność za Produkt niezwłocznie.
 7. W celu złożenia zamówienia na wybrany Produkt, Kupujący powinien:
  1. dokonać wyboru Produktu oraz określić wybrane przez siebie parametry  (o ile są dostępne), takie jak rozmiar, kolor, rodzaj materiału itp. oraz określić ilość zamawianego Produktu;
  2. dodać Produkt do koszyka przez naciśnięcie przycisku “KUPUJĘ” ;
  3. po dodaniu wszystkich Produktów do koszyka wybrać sposób dostawy;
  4. zaakceptować opłatę końcową za zamówienie, na którą składają się suma cen wszystkich Produktów oraz suma kosztów ich wysyłek ponoszonych przez Kupującego, przez naciśnięcie przycisku “PODSUMOWANIE”;
  5. wypełnić formularz zamówienia przez podanie poprawnych danych do wysyłki (imię, nazwisko, e-mail, kompletny adres do wysyłki, numer telefonu);
  6. zaakceptować warunki Regulaminu;
  7. wybrać sposób płatności za zamówienie;
  8. zaakceptować i sfinalizować zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku “AKCEPTUJ”;
  9. warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie poprawnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail, kompletny adres do wysyłki, numer telefonu). Zamówienia bez poprawnych lub z niepełnymi danymi nie będą przyjmowane do realizacji;
  10. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia/rejestracyjnym. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00. W przypadku gdy Kupujący nie poda numeru telefonu w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym, kontakt w sprawie weryfikacji zamówienia następować będzie drogą elektroniczną;
  11. Kupujący wypełniając formularz zamówienia lub formularz rejestracyjny zgadza się tym samym na ujawnienie i przekazanie Sprzedającemu oraz Administratorowi swoich danych zawartych w tych formularzach celem zrealizowania zawieranych w Serwisie transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;
  12. Cena podana przy każdym Produkcie i widoczna podczas składania zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia;
 8. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej przez Serwis na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym / formularzu zamówienia.
 9. W wysyłanej wiadomości podany zostanie łączny koszt opłat za złożone zamówienie (pozycja: całkowita kwota do zapłaty) oraz numer rachunku bankowego Administratora, na który należy dokonać przelewu tych opłat, jeżeli Kupujący wybrał taką opcję płatności.
 10. Nie otrzymanie automatycznej wiadomości od Serwisu w ciągu 24h od złożenia zamówienia, oznacza, iż zamówienie Kupującego nie wpłynęło do Serwisu i nie mogło być przekazane do Sprzedającego. W takim wypadku Kupujący powinien skontaktować się z Administratorem.

  § 5 Produkt i cena, wysyłka

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu dekoeko.pl podawane są w złotych polskich. W cenie Produktu Sprzedającego zawarty jest podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. W przypadku gdy Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT na żądanie Kupującego zostanie, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wystawiona faktura VAT.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.dekoeko.pl, w tym udzielania rabatów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Kupujący może otrzymać rabat w wysokości 10% na zakupy w Sklepie, w zamian za zapisanie się do newslettera poprzez dokonanie zgłoszenia na adres biuro@dekoeko.pl. Kod rabatowy przyznawany jest wyłącznie jeden raz i może zostać wykorzystany jednorazowo poprzez wprowadzenie podczas składania zamówienia w polu KOD RABATOWY.
 6. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Sklepie jest przedpłata w pełnej wysokości obejmująca cenę Produktów brutto wraz z kosztami wysyłki.
 8. Przedpłaty Kupujący dokonują przelewem, na konto bankowe Administratora nr 29 1950 0001 2006 8083 0382 0001 DEKO EKO spółka z.o.o. ul. J. Słowackiego 44 lok. 5.
 9. Przedpłaty Kupujący mogą również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej paypal.pl lub Przelewy 24).
 10. Płatności e-przelewem dostępne są dla następujących banków: Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KB24, InvestBank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC.
 11. Po zaksięgowaniu przedpłaty za zamówienie, Administrator zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów do Kupującego. Jeżeli Administrator jest Sprzedającym, wówczas we własnym zakresie wysyła zamówiony Produkt. Sprzedający ma obowiązek wysłania zamówionych Produktów w ciągu 2 dni roboczych kurierem i 3 dni roboczych Pocztą Polską S.A. od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, jeśli jest to Produkt dostępny, chyba że inny termin realizacji podany jest w karcie produktu. Jeśli Produkt jest na zamówienie i Sprzedający umieścił taką informację na swoim Koncie w Opisie Produktu, Sprzedający ma obowiązek przestrzegać podanego terminu dostawy (patrz: „termin realizacji produktu” umieszczony w karcie każdego produktu).
 12. Sprzedający wysyła zakupione Produkty, listem poleconym, paczką lub przesyłką kurierską, zgodnie z deklaracją Kupującego. Istnieje również możliwość odbioru w siedzibie Sprzedającego jeśli taką formę dostawy podał Sprzedający w karcie produktu.
 13. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zamówiony przez Kupującego Produkt, który nie jest dostępny w chwili złożenia zamówienia został dostarczony Kupującemu w podanym w Karcie Produktu terminie.
 14. Po wysłaniu Produktu, Kupujący otrzymuje mailowo informację o statusie realizacji zamówienia.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 16. W przypadku nie uiszczenia przedpłaty w pełnej wysokości w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, zamówienie zostanie anulowane przez Administratora systemu.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Kupujący będący Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży tzn. zwrócić Produkt bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt zwrotu takiego Produktu pokrywa Kupujący. Rezygnacja z Produktu w sposób określony w niniejszym punkcie oznacza skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie zakupu Produktu, Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego wraz z formularzem zwrotu, dołączonym do przesyłki i stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie przed jego upływem produktu bądź oświadczenia na adres Sprzedającego. Złożenie samego oświadczenia o zamiarze dokonania zwrotu Produktu bez jednoczesnego zwrotu Produktu pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Produktu wraz z wypełnionym dokumentem zwrotu.
 4. W razie rezygnacji z Produktu zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; w szczególności, w takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami przesyłki zostaje niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym jeśli Sprzedający nie zobowiązał się, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, uprawniony jest do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu zwrotu Produktu przez Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zwracany Produkt powinien być nieużywany i kompletny, z tym zastrzeżeniem, że może on podlegać wypróbowaniu w zakresie, w jakim ma to zazwyczaj miejsce w konwencjonalnych sklepach. Konsument odpowiada za obniżenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Zwrotu Produktu należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Produktu, w tym – wypełnionym formularzem zwrotu, w szczególności, jeżeli to możliwe – fakturą VAT / rachunkiem, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.
 7. W przypadku dokonania przedpłaty Sprzedający obowiązany jest zwrócić Konsumentowi odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty.
 8. Do czasu dokonania przedpłaty na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może zrezygnować z Zamówienia.
 9. Pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Produktu, Kupujący może kierować do Administratora pocztą lub mailowo na adres biuro@dekoeko.pl.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 •  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedający dostarcza Produkty bez wad. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, dostarczonego przez Sprzedającego, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad fizycznych, uszkodzeń mechanicznych, które istniały w chwili odbioru Produktu przez Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 2. Kupujący powinien kierować ewentualne reklamacje do Sprzedającego na adres siedziby Sprzedającego, za pośrednictwem komunikatora internetowego do którego odsyła link SKONTAKTUJ SIĘ Z TWÓRCĄ umieszczony na stronie z profilem Sprzedającego lub na adres mailowy biuro@dekoeko.pl.
 3. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien w mairę możliwości wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
 4. Kupujący zamierzający dokonać reklamacji powinien uwzględnić, że oferowane Produkty są produkowane z materiałów recyklingowych (materiałów z odzysku lub metodą upcyklingu), które decydują o oryginalnym wyglądzie danego Produktu, jak również mogą powodować iż materiał z którego wykonany jest Produkt nosi trwałe uszkodzenia, które nie są wadami i decydujące o jego unikatowości.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających. Administrator może pomagać Kupującym przy zgłaszanych reklamacjach.
 6. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Produktu, nazwę Produktu i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sprzedającego zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Produktu (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady pocztą (przesyłką poleconą), za pośrednictwem kuriera lub osobiście ). Produkt wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Produktu (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.
 7. Zastrzeżenia dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji.
 9. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w terminie roku od stwierdzenia wady.
 10. Odsyłany Produkt Kupujący powinien zapakować – o ile to możliwe – do oryginalnego opakowania lub gdy to nie jest możliwe w inny bezpieczny sposób, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności – gwarancyjną i serwisową, załączoną do dostarczonego Produktu.
 11. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów, chyba że wyraźnie inaczej wynika z Karty Produktu. W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji jakości obejmującej Produkty, warunki gwarancji są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
 12. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Niezależnie od powyższych uprawnień, Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

§ 8 Poufność

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, DEKO EKO publikuje dokument POLITYKA PRYWATNOŚCI, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie w jakim dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest DEKO EKO spółka z.o.o. (dalej DEK OEKO) z siedzibą w Krakowie  (30-018), al. J. Słowackiego 44/5. DEKO EKO przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Sprzedającego zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • Informacje przekazywane przez Kupujących przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. DEKO EKO zabezpiecza dane Kupujących przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Kupujących swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.

  • Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu DEKO EKO, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

  • W serwisie DEKO EKO znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu DEKO EKO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 3. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCIW
  • stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu (zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu) poprzez opublikowanie jednolitej treści Regulaminu w Serwisie. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.dekoeko.pl. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania.
 2. Spory z tytułu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedającym, a Klientem nie będącym Konsumentem poddane zostają sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy szczegółowo regulujące zasady sprzedaży konsumenckiej.

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA

 

Adresat [w tym miejscu należy podać dane Sprzedawcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

będący osobą fizyczną i 

Regulamin dla Sprzedających

 • § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu (Sklepu) DEKO EKO, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Sprzedających.
 2. Administrator pośredniczy w transakcjach pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi za pośrednictwem Serwisu. W tym celu Administrator udostępnia Sprzedającym powierzchnię na serwerze oraz funkcjonalności tego Serwisu.
 3. Administrator prowadzi Sklep skoncentrowany przede wszystkim na produktach recyklingowych i upcyklingowych tworzonych z materiałów z odzysku, produktach wytworzonych za pomocą ekologicznych metod produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego, produktach z materiałów ekologicznych (np. bawełna ekologiczna), oraz produktach z materiałów łatwo poddających się recyklingowi (np. tektura), czy biodegradowalnych. W szczególnych przypadkach po indywidualnej akceptacji przez Administratora dopuszczamy również wybrane produkty przeznaczone na cele charytatywne. Asortyment zakłada najszerszą ofertę marek upcyklingowych i ekologicznych obecnych na rynku polskim, a ponadto ofertę marek upcyklingowych i ekologicznych z całego świata.
 4. Każdy Sprzedający przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia.

 

§ 2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. AdministratorDEKO EKO spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 44 lok 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606526, posługującą się numerem NIP 6772400033i REGON 363938854; adres e-mail: agata@dekoeko.pl
 2. Serwis (Sklep) – serwis internetowy DEKO EKO działający pod adresem URL www.dekoeko.pl, który świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na zamieszczaniu i utrzymaniu ofert Sprzedających w Serwisie oraz obsłudze transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Produkt – rzecz lub usługa, która może być przedmiotem transakcji zgodnie z Regulaminem.
 4. Karta Produktu – strona utrzymywana w Serwisie prezentująca szczegółowo dany Produkt i informacje o Sprzedającym
 5. Oferta Sprzedającego – wszystkie Produkty zamieszczone przez Sprzedającego w Serwisie, ich opisy, właściwości, informacje dotyczące kosztów wysyłki i czasu realizacji zamówienia.
 6. Sprzedający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w Serwisie ofertę Produktów do których przysługuje jej ogół praw autorskich i wystawiająca je na sprzedaż. Sprzedającym jest także Administrator w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.
 7. Kupujący – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kupujący podejmują działania zmierzające do nabycia lub kupujący Produkty za pośrednictwem Serwisu.
 8. Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Sprzedającego (Konto) – usługa elektroniczna polegająca na utrzymaniu na rzecz Sprzedającego wydzielonego miejsca w Serwisie i gromadzeniu tam danych dotyczących Oferty sprzedającego, danych niezbędnych do realizacji zamówienia, przeprowadzanych przez Sprzedającego transakcji, statusu poszczególnych transakcji.
 10. Cena Produktu – cena brutto za Produkt oferowany w Serwisie widoczna w Karcie Produktu i akceptowana podczas składania zamówienia.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin dla Sprzedających.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Serwisie

 1. Administrator, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, udostępnia Sprzedającemu miejsce w prowadzonym przez siebie Serwisie, gdzie Sprzedający oferuje własną ofertę Produktów i wystawia ją na sprzedaż Kupującym.
 2. Wszystkie oferowane w Serwisie Produkty muszą stanowić wyłączną własność Sprzedających, nie posiadać wad fizycznych i prawnych, nie być obciążone prawami osób trzecich.
 3. Administrator może zamieszczać w Serwisie oferowane do sprzedaży własne Produkty pod własną marką.
 4. Sprzedający wybierając zakładkę DOŁĄCZ DO NAS podaje swoje imię, nazwisko (oznaczenie firmy) oraz adres e-mail. W celu selekcji ofert Sprzedający powinien również przedłożyć krótki opis swojej działalności uwzględniający Faktor Dekoeko oraz przesłać drogą mailową / za pośrednictwem formularza kontaktowego kilka przykładowych zdjęć swojej twórczości. Po prawidłowej weryfikacji złożonej oferty Sprzedający otrzyma uprawnienia do zarządzania swoim kontem lub zostanie poinformowany o założeniu konta przez Administratora. Aby dokonać pełnej rejestracji w Serwisie i rozpocząć sprzedaż produktów Sprzedający powinien wypełnić formularz zawierający także adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL/NIP, dane organu rejestrowego i numer w rejestrze, dane o kapitale zakładowym (jeśli dotyczy), dane korespondencyjne w zakładce USTAWIENIA / DANE FIRMY. Uzupełnienie wyżej wymienionych danych jest konieczne do rozpoczęcia sprzedaży w Serwisie oraz rozliczenia się za transakcje dokonane za pośrednictwem Serwisu. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego, że umieszczone w nim dane są aktualne i prawdziwe. Administrator uprawniony jest do weryfikacji danych Sprzedającego.
 5. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Sprzedający powinien niezwłocznie zaktualizować je.

§ 4 Zamieszczanie ofert w Serwisie

 1. Administrator jako operator Serwisu, umożliwia Sprzedającym zawieranie umów sprzedaży Produktów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w Serwisie. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi oraz nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu.
 2. Zamieszczanie ofert sprzedaży w Serwisie, może odbywać się bezpośrednio przez Administratora lub samodzielnie przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania w Serwisie Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, jak również Produktów, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 4. Sprzedający wyraża zgodę Administratorowi na wykorzystanie otrzymywanych przez niego treści (m.in. zdjęć, grafik, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych Serwisu, w tym ich publikację na stronie Serwisu jak również w innych miejscach (m.in. internet, prasa, telewizja) w tym po usunięciu Konta jeśli dotyczą materiałów, które zostały dodane do serwisu w trakcie współpracy ze Sprzedającym.
 5. Aby rozpocząć sprzedaż w serwisie Sprzedający powinien wgrać przez stworzone w tym celu Konto Sprzedającego komplet elementów, w tym:
  ▪  logotyp oraz opis marki w zakładce PROFIL TWÓRCY
  ▪  zdjęcia Produktów w dobrej jakości (minimalna szer 600 px, format: jpg) wraz z opisem każdego Produktu w zakładce PRODUKTY;
  ▪  czas realizacji zamówienia (liczony od momentu otrzymania od Administratora informacji o zaksięgowaniu opłaty do wysyłki Produktu);
  ▪  sposoby i koszty wysyłki w zakładce FORMY DOSTAWY;
  ▪  dane Sprzedającego lub dane prowadzonej działalności, dane do kontaktu, oraz numer konta bankowego w zakładce DANE FIRMY.
 6. Aby określić/zaktualizować ofertę swoich Produktów w Serwisie, Sprzedający powinien wypełnić Kartę Produktu (za pomocą swojego Konta Sprzedającego w zakładce „Dodaj nowy produkt”). Tworząc Opis Produktu Sprzedający powinien zamieścić przynajmniej jedno zdjęcie Produktu, nazwę Produktu, wymiary, użyte materiały (surowce), wersje, kolory, metody pielęgnacji, inne cechy (o ile mają zastosowanie do danego Produktu) oraz wskazać i opisać tzw. Faktor Dekoeko.
 7. Sprzedający tworząc Kartę Produktu w Serwisie, powinien określić jego cenę brutto zawierającą należną Administratorowi marżę, czas realizacji zamówienia (rozumiany jako czas potrzebny do zrealizowania wysyłki Produktu liczony od momentu zaksięgowania wpłaty za Produkt na koncie Administratora).
 8. Od momentu otrzymania informacji o potwierdzeniu wpłaty przez Kupującego, Sprzedający ma 1 dzień roboczy na wysłanie Produktu do Kupującego za pośrednictwem kuriera i 2 dni robocze na wysłanie Produktu do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 9 Regulaminu, chyba że specyfika produkcji umieszczanych w serwisie produktów wymaga dłuższego czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek umieszczenia w karcie produktu stosownego i wiążącego terminu realizacji zamówienia. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za określony w karcie produktu termin realizacji. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia po upływie terminu realizacji zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty marży należnej Administratorowi, chyba że Produkt wysłał w terminie lub dopełnił obowiązku, o którym mowa w  § 4 ust. 22. 
 9. Terminy, o których mowa w ust. 8 obowiązują w przypadku otrzymania informacji o zamówieniu do godziny 14 –tej. W przeciwnym wypadku, termin realizacji zamówienia może zostać odpowiednio wydłużony o jeden dzień roboczy.
 10. Opisy, w tym zdjęcia i nazwy Produktów nie mogą zawierać żadnych treści naruszających przepisy prawa i dobre obyczaje lub inne dobra prawem chronione. Poprzez wystawienie Produktu Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Produktem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich (w tym praw autorskich).
 11. Opis Produktu nie może zawierać reklam, materiałów promocyjnych, informacji i adresów internetowych dotyczących produktów lub usług Sprzedającego nie prezentowanych w Serwisie oraz produktów lub usług innych podmiotów oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy. W przypadku złamania zakazu Administrator uprawniony jest do naliczenia  Sprzedającemu kary umownej w wysokości 15 % wartości pełnej Oferty Sprzedającego, obowiązującej w dniu naruszenia zakazu za każde naruszenie.
 12. Sprzedającym nie wolno rozsyłać reklam, korzystając z adresów zdobytych w ramach wzajemnej komunikacji lub wymiany handlowej, chyba że ich odbiorca oficjalnie wyraził na to zgodę. W przypadku złamania zakazu Administrator uprawniony jest do naliczenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 25 % wartości Oferty Sprzedającego obowiązującej w dniu naruszenia zakazu za każde naruszenie.
 13. Karta Produktu powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd Kupujących, w szczególności co do właściwości Produktu, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Karta Produktu powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Karcie Produktu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 14. Sprzedający jest związany treścią zawartą w Karcie Produktu, w tym ceną wobec Kupującego od czasu złożenia przez niego zamówienia lub umieszczenia Produktu w koszyku zakupów.
 15. Dostarczenie Administratorowi Opisu Produktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Konta Sprzedającego uznane będzie za złożenie Administratorowi zlecenia do zamieszczenia i utrzymania oferty Produktu w Serwisie.
 16. W momencie gdy Sprzedający uzyska uprawnienia do zarządzania Kontem, może samodzielnie uzupełnić swoje Konto niezbędnymi informacjami (patrz§. 4 ust 6 i 7), a następnie nim zarządzać, dodawać Produkty wg Opisu Produktu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 17. Użytkownicy, którzy mają możliwość pełnego zarządzania Kontem Sprzedającego powinni na swoim Koncie samodzielnie dodawać zdjęcia Produktów, tworzyć ich opisy, ustalać ceny oraz dokonywać aktualizacji statusu zamówienia.
 18. Samodzielne zamieszczenie oferty w Serwisie przez Sprzedającego uznane będzie za złożenie Administratorowi zlecenia do utrzymania oferty Produktu w Serwisie.
 19. Niepodanie wszystkich elementów może skutkować nie zamieszczeniem oferty w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Sprzedającego Produktów bez podania przyczyny.
 20. Administrator ma możliwość moderacji opisów Produktów, opisu marki jeżeli uzna to za konieczne. O wprowadzonych zmianach Sprzedający zostanie poinformowany droga elektroniczną na wskazany przez Sprzedającego aktualny adres e-mail. Powyższe pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Sprzedającego za wprowadzone do Serwisu treści.
 21. Sprzedający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub zdezaktualizowanych.
 22. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego zamieszczenia informacji w Panelu Zarządzania swoim kontem o urlopie lub innej nieobecności powodującej przerwę w obsłudze wysyłek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do selekcji Produktów zamieszczanych w Serwisie.
 24. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego aktualizowania statusów na Koncie Sprzedającego o zmianach dotyczących własnej oferty zamieszczonej w Serwisie, w tym o zmianach dotyczących stanów magazynowych, dodaniu nowych Produktów, o wyczerpaniu nakładu Produktu, zmianach cech Produktów lub ich wartości bazowych, zmianach danych Sprzedającego, zmianie numeru bankowego, zmianie statusu zamówienia itp. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować zablokowaniem oferty Sprzedającego lub jej części w Serwisie.
 25. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w Serwisie wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z Kupującym i dokonania transakcji poza Serwisem. Opis Produktu ani tytuł prezentacji Produktu nie mogą zawierać adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numerów komunikatorów itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby bezpośrednią komunikację pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, do czasu woli związania się umową sprzedaży przez Kupującego inaczej niż za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli zamówienie zostanie zainicjowane w ramach portalu Dekoeko.com, jednak jego realizacja odbędzie się z pominięciem serwisu, Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia się z marży za pośrednictwo z Dekoeko.com na takich warunkach finansowych jakie są ustalone z danym Sprzedającym oraz zapłaci karę umowną określoną w punkcie 29.
 26. Administrator jako operator Serwisu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Komunikatora wewnętrznego, umożliwiającego bezpośredni kontakt Kupujących ze Sprzedającymi, poprzez link kontaktowy „Skontaktuj się z Twórcą” lub „Zapytaj Producenta”. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach kierowanych do Kupującego za pośrednictwem Komunikatora wewnętrznego wszelkich informacji oraz danych kontaktowych, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu email, adresu innego sklepu w którym Kupujący może kupić ten Produkt z pominięciem serwisu Dekoeko.com, chyba że Kupujący złożył już zamówienie za pośrednictwem Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami i Kupującymi w ramach funkcjonalności Komunikator wewnętrzny lub prowadzenia takiej korespondencji w imieniu Sprzedającego samodzielnie. 
 27. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się wyłącznie z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta. Zabrania się dołączania wszelkich materiałów promocyjnych, które miałyby na celu nakłanianie do dokonania transakcji z pominięciem Serwisu oraz zawierałyby adres innego niż Dekoeko.com sklepu internetowego, w którym Sprzedający również wystawia swoje Produkty.
 28. Z dbałości o jakość usług Sprzedający jest zobowiązany do zapakowania zamówionego towaru wg określonego przez DEKO EKO standardu tj. za pomocą dostarczonych przez Administratora materiałów firmowych (taśma i papier pakowy, naklejki, materiały promocyjne), o ile takie materiały zostaną mu dostarczone.
 29. W przypadku złamania przez Sprzedającego zakazów określonych w § 4 ust. 25 do 28, Administrator ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 75% wartości ostatniego zrealizowanego zamówienia, za każde złamanie zakazu, a także czasowo, nie dłużej niż 30 dni wstrzymać ofertę Sprzedającego w serwisie Dekoeko.com
 30. Sprzedający zwalnia Administratora od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Administratora z powodu naruszenia ich praw lub naruszenia obowiązków Sprzedającego, chyba że wine ponosi wyłącznie Administrator.
 31. Administrator jako operator Serwisu, umożliwia Sprzedającym korzystanie z innych poza sprzedażą funkcjonalności strony. Sprzedający poprzez Panel Zarządzania Kontem ma możliwość dodawania w zakładce BLOG: artykułów blogowych oraz instruktaży DIY „Zrób to sam” o ile przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe . Administrator ma prawo do redagowania przesyłanych do publikacji treści lub wstrzymania publikacji jeśli uzna to za stosowne.

§ 5 Przebieg transakcji

 1. Produkty oferowane na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.
 2. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie odpowiadać na wiadomości otrzymywane od Kupującego, chyba że przebywa na urlopie i umieścił taką informację w swoim panelu.
 3. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Serwisie jest przedpłata.
 4. Przedpłaty Kupujący dokonują przelewem, na konto bankowe Administratora nr 29 1950 0001 2006 8083 0382 0001, za pośrednictwem platformy transakcyjnej Przelewy 24 lub systemu PAYPAL.
 5. Płatności e-przelewem dostępne są dla następujących banków: Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KB24, InvestBank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Administrator zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów do Kupującego. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłania zamówionych Produktów w ciągu 1 dnia roboczego kurierem i 2 dni roboczych Pocztą Polską S.A. z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 i 9. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać podanego w karcie produktu terminu realizacji zamówienia. W przypadku niezachowania terminu wysyłki Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego lub niemożności zrealizowania zamówienia w całości lub części, Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż następnego dnia od zaistnienia przyczyny powiadomić o tym fakcie Kupującego oraz Administratora.
 7. Sprzedający składają zamówienie na kuriera telefonicznie lub za pośrednictwem Panelu Zarządzania Kontem. Koszty usługi kurierskiej za wysyłkę Produktu w zakresie do kwoty pokrytej przez Kupującego rozlicza DEKO EKO. Wszelkie dodatkowe koszty wysyłki, w szczególności te powstałe w wyniku niedoszacowania kosztów usługi kurierskiej przez Sprzedającego pokrywa Sprzedający. Sprzedający ma obowiązek zwrotu poniesionych przez DEKO EKO kosztów nadwyżki w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uregulowania.
 8. W przypadku niedotrzymania określonych w Karcie Produktu terminów wysyłki Sprzedający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 25% wartości Przesyłki, która została wysłana z opóźnieniem.. Ustalona kara umowna nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za opóźnienie w wysyłce Produktu na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku, gdy dany Produkt nie jest aktualnie dostępny, ale Sprzedający może dorobić taki sam lub podobny Produkt na zamówienie – w Karcie Produktu w polu „ilość sztuk” należy wpisać cyfrę 0. Na stronie produktu pojawi się wtedy informacja, że Produkt jest „Sprzedany”. Kupujący będzie mógł w takiej sytuacji dopytać Sprzedającego o dostępność produktu poprzez przycisk „Zapytaj o dostępność” w karcie produktu.
 10. Sprzedający zobowiązany jest wysłać zakupione Produkty listem poleconym, paczką, przesyłką kurierską, lub umożliwić odbiór osobisty zgodnie z deklaracją Kupującego oraz zachować dowód nadania przesyłki na wypadek reklamacji.
 11. Po wysłaniu Produktu, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować status realizowanego zamówienia na swoim Koncie Sprzedającego. Zmiana statusu na ZREALIZOWANY generuje automatyczne powiadomienie wysyłane przez system do Kupującego informujące go o realizacji wysyłki. Brak zmiany statusu zamówienia w terminie będzie traktowany przez system rozliczeń jako opóźnienie w wysyłce towaru i może pociągnąć konsekwencje finansowe opisane w pkt 9. Ustęp 5.

§ 6 Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy składając Sprzedającemu oświadczenie w terminie 14 dni, od daty otrzymania Produktu.
 2. Sprzedający zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do Produktów wysłanych do Konsumentowi formularz oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego, który ma obowiązek jego odebrania. Sprzedający ma obowiązek jego odebrania.
 4. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić odbiór Produktu na swoim Koncie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki poprzez zmianę statusu zamówienia na „Zwrot i reklamacje”.
 5. Sprzedający zwraca Kupującemu wartość Produktu, a w przypadku gdy Sprzedający nie otrzymał jeszcze ceny sprzedaży od Administratora, na żądanie Sprzedającego zwrotu dokona Administrator.
 6. W przypadku zwrotu Produktu przez Kupującego, koszty wysyłki Produktu do Kupującego obciążają Sprzedającego, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący we własnym zakresie ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotnym odesłaniem Produktu do Sprzedającego.
 7. W rozliczeniu Administratora ze Sprzedającym potrącana zostanie kwota, która została mu naliczona za dany Produkt (zwrócony przez Kupującego).
 8. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający obowiązany jest zwrócić Kupującemu odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty za Produkt.
 9. Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w § 6 ust. 1 nie przysługujeKonsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

§ 7 Reklamacje

 1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, dostarczonego przez Sprzedającego, który posiada wady techniczne/fizyczne a także Produktu, na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Administrator może wystąpić w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna.
 3. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego.
 4. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić sposób rozpatrzenia reklamacji na swoim Koncie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku wyboru opcji naprawy Produktu, po odesłaniu naprawionego produktu do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę na swoim Koncie poprzez zmianę statusu na „Zwroty i reklamacje”.
 5. W przypadku rozpatrzonej zasadnej reklamacji Sprzedający nie otrzyma opłaty za dotyczące tego Produktu zamówienie oraz musi pokryć koszt wysyłki zwrotnej tego Produktu poniesiony przez Kupującego, a także należną Administratorowi prowizję.
 6. Jeżeli Administrator dokonał już przelewu opłat za zamówiony Produkt, a zostanie on poprawnie zareklamowany przez Kupującego, Sprzedający ma obowiązek zwrócić te opłaty Administratorowi wraz z kwotą stanowiącą koszt wysyłki zwrotnej tego Produktu poniesiony przez Kupującego oraz należną Administratorowi prowizję.

§ 8 Opłaty i prowizje

 1. Założenie i posiadanie Konta Sprzedającego, zamieszczenie ofert w Serwisie, dokonywanie w nich zmian jest bezpłatne.
 2. Administrator pobiera od Sprzedającego prowizję od sprzedaży Produktu, która jest ustalona indywidualnie z każdym Użytkownikiem.
 3. Pobrana prowizja, o której mowa w ust. 1 jest kwotą brutto.
 4. Ceny Produktów widoczne w Serwisie są ustalane przez Administratora na podstawie przekazanego mu przez Sprzedającego zestawienia cen będących kwotą jaką Sprzedający chce uzyskać z tytułu sprzedaży Produktu i sugerowanych cen detalicznych. Na podstawie nadesłanego przez Sprzedającego cennika strony ustalają prowizję od sprzedaży – stałą na cały asortyment produktów Sprzedającego.
 5. Koszty wysyłki Produktów nie są uwzględniane przy obliczaniu należnej Administratorowi prowizji.
 6. Prawo do prowizji Administrator nabywa z chwilą dokonania płatności za Produkt przez Kupującego lub z chwilą anulowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
 7. Prowizja jest pobierana przez Administratora z należnych Sprzedającemu opłat za Produkt, a w ich braku Sprzedający obowiązany jest do zapłaty opłaty.

§ 9 Rozliczenia

 1. Sprzedający ma wgląd do rozliczeń, z tytułu sprzedaży na swoim Koncie w zakładce ROZLICZENIA.
 2. Administrator, dokonuje wypłaty Sprzedającemu należnych opłat za sprzedany Produkt, oraz opłat za przesyłkę Produktu, raz w miesiącu, do 10 – go dnia każdego następnego miesiąca, po potrąceniu przysługującej mu prowizji od sprzedaży, wyliczonej na podstawie § 8 Regulaminu.
 3. Wypłata, o której mowa w ust. 2 może podlegać korekcie z tytułu zwrotu / reklamacji Produktów, za które Sprzedający otrzymał wynagrodzenie.
 4. Wypłata należnych Sprzedającemu środków, następuje na podany przez Sprzedającego w zakładce DANE FIRMY w swoim panelu zarządzania kontem rachunek bankowy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Sprzedającemu środków  za poszczególne zamówienia, do czasu pełnej realizacji zamówienia.
 6. Za pobrane w danym miesiącu prowizje, Administrator wystawia poszczególnym użytkownikom faktury VAT. Administrator oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP: 677-240-00-33 i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
 7. Sprzedający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Użytkownikom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia innego niż wynikające z niniejszego paragrafu.

§ 10 Poufność

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników naszego serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, DEKO EKO publikuje dokument POLITYKA PRYWATNOŚCI, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie w jakim dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Uzyskanie dostępu do Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego o zapoznaniu się z treścią dokumentu „Polityka Prywatności”, zamieszczonym na stronie Serwisu www.dekoeko.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.

  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest DEKO EKO sp. z o.o. (dalej DEK OEKO) z siedzibą w Krakowie (30-018), al. J. Słowackiego 44/5. DEKO EKO przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Sprzedającego zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

  • Sprzedający obowiązany jest do przetwarzania udostępnionych, w związku z współpracą z Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Administratora, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz ewentualnych reklamacji.
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. DEKO EKO zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.

  • Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu DEKO EKO, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

  • W serwisie DEKO EKO znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu DEKO EKO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 2. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  • stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść „Polityki Prywatności”.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie jednolitej treści Regulaminu w Serwisie, czemu towarzyszyć będzie informacja mailowa wysłana do wszystkich Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
 2. Nieskorzystanie przez Sprzedającego z prawa rozwiązania umowy ( § 11 ust 3) oznacza akceptację postanowień nowego Regulaminu.
 3. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę z Administratorem (dotyczącą określonego Konta). Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie otrzymania przez Administratora oświadczenia drogą elektroniczną lub pisemnie, z tym zastrzeżeniem że Usunięcie Konta Sprzedającego na jego żądanie, nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez Sprzedającego ostatniej transakcji w Serwisie.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu DEKO EKO, dostępnym na stronie www.dekoeko.pl i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim zapisów, w szczególności w zakresie określonych w nim terminów i praw Kupujących.
 8. Założenie Konta przez Sprzedającego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Adresat [w tym miejscu należy podać dane Sprzedawcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

copyright ©2019 dekoeko.pl